NetSA NiFi Release 1.0.0, 2022-Sep-15

Downloads

Source code release

(SHA256=94b848ddedd25dec3703cc5a250fd28bede13dc36b8793cad0b170d0949903b0)

Binary NiFi Archive (NAR) release

(SHA256=b57c5233359fcf8a98b5811d4ea35e3342f532491ef87d0ed2949c4f366ba732)

Notes

  • First public release.